Opłaty za przedszkole

 

Opłaty

za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Opłaty za przedszkole naliczane są na zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych:

 1. do godz 1300 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
 2. za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł. za godzinę w rozliczeniu minutowym,
 3. miesięczna opłata, wyliczona jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 4. rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej: 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli i żłobków; rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe,
 5. w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata  podlega zwrotowi. Rodzice powiadamiają przedszkole o czasie trwania nieobecności dziecka.

Zmniejszenia i zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:

 • na wniosek rodzica/opiekuna, zwalania się z opłat:
 1. ­wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie,
 2. dziecko posiadajace orzeczenie o potrzebie kształcnia specjalnego,
 3. jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia,
 4. zmniejsza się do 50 % opłatę za świadczenia udzielenie przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia.

 

Rok szkolny 2014/2015

Opłaty podstawowe:

 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć w wysokości (opisano powyżej).
 2. Dzienna stawka za żywienie: 8,50 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).

              (przykład:  22 dni x 8,50 zł. = 187 zł.)

Opłaty dodatkowe:

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców - kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku  roku szkolnego.

  

 DODATKOWE INFORMACJE

Umożliwiamy regulowanie opłat w różnorodnej formie: 

 1. wpłata gotówki w przedszkolu,
 2. wpłata na wskazane rachunki bankowe przedszkola,
 3. wpłata gotówki w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Rogalińskiej 2.

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu, gdyż nie posiadamy konta, na które można wnosić opłatę. 

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca.
Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do  10-go dnia  każdego miesiąca.

 

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

 1. Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali inną formę płatności niż wpłata gotówki  w przedszkolu, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest  zmienna.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora  terminie.
Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, po dokonaniu płatności, do dostarczenia kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 14-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na przedszkolny adres e-mail).        
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek

   
  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

 1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

    Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć 

  Na podstawie uchwały Nr XII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r., (z późn. zm.)  w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne naucznie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, mogą Państwo składać do dyrektora przedszkola wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty, o której mowa w uchwale.

  Zasady zwolnienia z wnoszenia opłat lub jej obniżenia (na wniosek rodzica/opiekuna)

  W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny:

 1. nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1200  zł., opłaty  nie pobiera się,
 2. przekracza 75%, lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1600 zł., opłata wynosi 50% kwoty,
 3. rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej: 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli i żłobków; rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe. 
 

  Osoby ubiegające się o zwolnienie z w/w opłaty, składają do 5 dnia miesiąca, wniosek o zwolnienie lub obniżenie opłaty za pobyt (pobrany od Dyrektora przedszkola).

  Wniosek zawiera oświadczenie rodziców o wysokości dochodów brutto oraz oświadczenie, w którym rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do powiadomienia przedszkola o każdej zmianie dochodu, która powoduje, że przyznane zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie staje się nieuzasadnione.

    

   
  Design by Next Level Design / Script by Joomla! / Modified by MaKi